X سایت تفریحی و عاشقانه | بستن تبلیغات
تبلیغات
ماجرایه جالب گوزیدن ستایش در دانشگاه93

یـــــک عــــــشـــــق

محل تبلیغ شما هفت اسمان چت
طراح جوان صفا سیتی 

ماجرایه جالب گوزیدن ستایش در دانشگاه93

ا

یک عشق:ماجرایه جالب گوزیدن ستایش در دانشگاه93 


    ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﮔﻮﺯﯾﺪﻥ ستایش ﺩﺭ ﺩﺍنشگاه ک براساس واقعیت است ...
ستایش ﻭﺳط کلاس ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮔﻮﺯﯾﺪﻩ بود
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﻮ ﺑﻬﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ،
ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻼﺱ ﻭﻟﻮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ!
ستایش ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ, ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﺵ
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ...
ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﻫﻦ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻪ
ﺑﺒﻠﻌﺘﺶ ...
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﺴﺖ ﭼﯽ ﺑﮕﻪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺍﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﺶ ﻭ ﻣﻤﮑﻨﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﺩ
ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺯﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ
ستایش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﺸﻪ.
ﮐﻼﺱ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺩﺍﺷﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺴﺮ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺯﯾﺮﮐﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮔﻔﺖ : ﺍﻧﺼﺎﻓﺎً ﻧﺎﺯ ﻧﻔﺴﺖ !!!...
ﮐﻼﺱ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ !...
ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ!
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ؛ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﻓﻀﺎﯼ
ﺍﻭﻥ ﮐﻼﺱ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻪ ...
ستایش ﺑﻐﻀﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ ﻭ ﺳﺮﺷﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﻪ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ...
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ ...
حتی ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﺻﻤﯿﻤﯽ ستایش ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻦ ﺑﻬﺶ
ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺑﺪﻥ ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﯽ
ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ...
ﺁﺧﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﻮﺯ ستایش ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺪﯼ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺖ !!!...
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺻﺪﺍﯼ طاهر ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮﺩ ...
طاهر ﺍﺯ ﺟﺎﺵ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ
ﮐﻨﻦ ...
حتی ستایش ﻫﻢ ﺳﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ طاهر ﺧﯿﺮﻩ
ﺷﺪ.
طاهر ایستاد و پای راستش را بلند کرد به خودش فشار اورد رنگ پوست او عوض شد و ﺷﺮﻭﻉ
ﮐﺮﺩ ﺯﻭﺭ ﺯﺩﻥ!!!
ﺩﻧﺪﻭﻧﺎﯼ ﺑﺎﻻﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻟﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ !...
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ طاهر ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﻮﺯﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ !...
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...
ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ستایش ﻧﻤﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﺱ ﺑﻪ طاهر ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
ستایش ﻫﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ, ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺍﺩﺍﻫﺎﯼ طاهر !...
ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻨﺪﻩ ستایش ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺎ
ﯾﻪ ﮔﻮﺯ ﺑﻮﺩﻩ ... ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﻪ ﮔﻮﺯ !..
خدا آخر عاقبت این عشق گوزی و بخیر کنه.
بر اساس حقیقت...
کلید اسرار.
می پسندم نمی پسندم

تعداد بازديد : 8434

تاریخ انتشار: شنبه 7 تير 1393 ساعت: 20:18

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
نظر

مطالب مرتبط

بخش نظرات این مطلب

این نظر توسط ممد در تاریخ 1393/4/22/eeshgheman و 19:50 دقیقه ارسال شده است

<-CommentGAvator->

:):):):):):):)


برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید

نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
دوستان و همکاران

با مرجع گرافیک دوست شوید !

محل لگوهای شما محل لگوهای شما محل لگوهای شما محل لگوهای شما محل لگوهای شما محل لگوهای شما محل لگوهای شما تهران گراف قالب گراف
تمامی حقوق سایت و قالب برای((یـــــک عــــــشـــــق)) محفوظ می‌باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع مجاز میباشد | کپی رایت 20144
طراحی و سئو: صفا سیتی ترجمه: صفا سیتی
n

کدستان

n